Kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan visar tydliga brister

Feb 05, 2012 Inga kommentarer av

Under 2010 och 2011 granskade Skolinspektionen 58 kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan. Skolinspektionen riktade allvarlig kritik mot flertalet kommuner då granskningen visade att det i flera fall handlade om att utredningar saknades helt eller hade tydliga brister. I ett pressmeddelande från december 2011 uppmanar Skolinspektionens generaldirektör Anne- Marie Begler samtliga kommuner att gå igenom sina elevärenden eftersom en felplacering kan ge långtgående konsekvenser för barnet.

För att placera ett barn i särskolan krävs att barnet ifråga har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada som gör att de inte kan uppnå kunskapsmålen i grundskolan. Innan eleven placeras i särskolan måste kommunen göra en utredning av barnet som innefattar fyra delar: Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social. Dessutom måste föräldrarna godkänna beslutet.

Förutom att kommunernas utredningar under lupp saknade formella beslut och i 10% av fallen även vårdnadshavarnas medgivande avsaknades främst delmomenten social- och medicinsk utredning, rapporterar Skolinspektionen. Dessutom skedde sällan en uppföljning. Man tror att den undermåliga handläggningen kan bero på brist på rutin.

Flertalet elever i särskolan är av utländsk härkomst. Intervjuer Skolinspektionen gjort visar att i flertalet fall har föräldrarna till barn med invandrarbakgrund inte nåtts av informationen angående deras barns placering. De tror att placeringen beror på orsaker som svårigheter med det svenska språket, uppförandet eller sociala problem hemma.

Anne-Marie Begler säger: “Ansvariga för särskolan måste nu ta problemen med rättsosäkerheten på allvar och kraftigt förbättra kvaliteten i sitt beslutsunderlag.” (Utdrag ur pressmeddelande från Skolinspektionen 2011-12-14 red. anm)

Relaterade artiklar:
1. Mottagande i särskola och övrig infomation angående Skolinspektionens granskning
2. Dokumentation från konferens om särskolan

Barns rättigheter

Caroline Johansson är frilansande journalist och engagerad i barns rättigheter i samhället, med särskilt intresse för de frågor som rör skolan.
Inga kommentarer på “Kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan visar tydliga brister”

Lämna en kommentar