Barns rätt till utbildning – övningar

Att diskutera ungas rätt till utbildning – artikel 28 och 29 i barnkonventionen – är ett värdefullt sätt för både barn och vuxna att lära sig mer om varför information och inflytande hänger så nära ihop.
Heta stolen
Ett utbildningspass kan med fördel inledas med ”Heta Stolen”, där deltagarna ställer sig upp om de tycker att ett påstående läraren/ledaren säger stämmer. Exempelvis ”Jag känner till Barnkonventionen” eller ”Utbildning borde vara gratis”. Det är ett snabbt sätt att få en känsla för vad folk i rummet kan och tycker om frågorna innan en större gemensam diskussion börjar.

Diskussionsfrågor

Antingen kan diskussionen ske i stor grupp eller så delar man upp gruppen i smågrupper om ca 5 personer och så redovisar gruppen vad de kommit fram till för de andra deltagarna efter att diskussionen är klar. Med yngre deltagare är mindre grupper ofta att föredra.

Förslag på frågor:
  1. Vems ansvar är det att unga får en bra utbildning? Föräldrarna? Lärarna? Regeringen? Vem har mest ansvar och varför?
  2. Vad är viktigast att lära sig i skolan? Om man bara har exempelvis tre år på sig att lära barnen på – vad skulle man som lärare välja att fokusera på?
  3. Hur många år borde alla barn gå i skolan?
  4. Varför är utbildning viktig? Skriv gärna upp på tavlan här, så kan man som deltagarna få en känsla för hur många skäl det faktiskt finns!
  5. Hur många barn börjar aldrig i skolan? Svaret är ca 100 miljoner. Låt deltagarna gissa innan du säger svaret! Det finns ca 2,2 miljarder barn i världen, vilket kan vara värt att nämna.
  6. Hur många barn finns det som måste sluta grundskolan innan de har gått ut den? Svaret här är ca 150 miljoner.
  7. Varför tvingas barn sluta i skolan? Några svar är: Fattigdom, höga skolkostnader, hot i form av väpnade konflikter eller naturkatastrofer, ont om skolor, lärare som dör i HIV snabbare än de utexamineras från lärarskolan, att det inte finns separata toaletter, att vägen till skolan är för farlig, att barnen behövs vid spisen, att barnen behövs i arbete, att barnen behövs ute på fälten, att föräldrarna tycker att flickor som ex. ska giftas bort inte behöver vara utbildade, osv.
  8. Hur kan man arbeta för att barn ska få gå klart skolan? Låt deltagarna komma med egna förslag. Några exempel är att utbilda fler lärare, att sätta press på stater och politiker som inte prioriterar utbildning av barn i allmänhet eller flickor i synnerhet, att skapa mobila skolor som kan följa med nomadbefolkningar, att utöka antalet skolbussar som kan hämta upp barnen, att stoppa antalet människor som dör i HIV, osv.

4-hörn-övningar

Säg till deltagarna att du kommer ge påståenden, och baserat på hur mycket de håller med om det påstående du nyss sagt ska de ställa sig i ett av rummets fyra hörn. Dela sedan upp hörnen i ”Håller helt med”, ”Håller inte alls med”, ”Håller delvis med” och ”Jag vet inte”. När alla har delat upp sig låter man deltagarna från alla fyra grupper komma till tals.
Förslag på påståenden:
– Alla barn borde ha rätt till nio års kostnadsfri utbildning
– Lärare i skolan bör vara utexaminerade från en lärarhögskola
– Sverige borde ta pengar från sin utbildningsbudget för att hjälpa andra länder med deras utbildning.
– Ingen klass borde vara större än tjugo elever per lärare
– Ingen klass borde vara större än tio elever per lärare
– Sveriges stat kan påverka hur utbildningen ser ut för barn i andra länder
– Sveriges invånare (dvs privatpersoner) kan påverka hur utbildningen ser ut för barn i andra länder

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter