Rapporter och rekommendationer

Här samlar vi rapporter från statliga verk och barnrättsorganisationer. Uppgifterna är publika och nås även på källornas webbplatser.

En EU-agenda för barns rättigheter

EU-kommissionen presenterade under våren 2011 en EU-agenda för barns rättigheter, vilken innehåller allmänna principer och konkreta insatser med avsikten att hjälpa EU att vara föredömligt vad gäller att se till att bestämmelserna om barns rättigheter i EU-stadgan och i FN:s barnkonvention följs.

Rapporten på svenska – ”En EU-agenda för barns rättigheter”

Rapporten på engelska – ”An EU agenda for the rights of the child”

BRIS årliga rapportering

Nu finns BRIS årliga rapport ute. Den kan du läsa här.

Barnombudsmannens årliga rapportering

Barnombudsmannens årsrapport kan du läsa här.

Sveriges kommuner och landsting

SKL lämnar handlingsplanen ”FN:s konvention om barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner” till Socialdepartementet. Genomförandet av handlingsplanen påbörjas under hösten 2011 och avslutas den 30 november 2013.

Barnskyddsutredningen

Barnskyddsutredningen gjordes 2009. Utredningen är indelad i tre delar. (SOU 2009:68)

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), del 1 av 2, förord och kapitel 1-10.

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), del 2 av 2, kapitel 11-17 och Särskilda yttranden.

Bilaga till betänkadet Lag om stöd och skydd för barn och unga.