Om barnkonventionen

Illustration: Rebecka Rolfart

FN:s barnkonvention innehåller 54 artiklar om barns rättigheter. 41 av dessa är sakartiklar som fastslår de rättigheter som varje barn ska ha. De artiklarna ska läsas som en helhet – de är avhängiga varandra på ett sätt som är menat att göra konventionen komplett och odelbar. Avsiktligt har man velat undvika att det ska gå att lyfta ut en specifik sakartikel och läsa den skild från de andra. Övriga 13 artiklar behandlar hur stater ska arbeta med barnkonventionen.

Konventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de första länder att ratificera den, vilket betyder att folkrättsligt binda sig till att förverkliga den. Idag är konventionen formellt bekräftad av av alla världens stater förutom Somalia, som håller på att ratificera den, samt USA.

Barnkonventionens fyra grundpelare säger att:

1. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör honom eller henne.
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. Handlingar som inte är förenliga med barnkonventionen förs inte upp i en internationell domstol, däremot har barnkonventionen gjorts till lag i både Finland och Belgien.

I Sverige finns det många som arbetar hårt för att barnkonventionen ska bli lag, bland andra UNICEF. Det är en viktig fråga av många skäl:

Genom att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle det till exempel bli straffbart att förneka flyktingbarn utbildning. Det skulle ställas större krav på att barns behov fick tillräckligt med utrymme i ex. socialtjänstutredningar och i asylprocesser. Den syn på barn som barnkonventionen uppmanar till skulle göra att barn togs på större allvar, samtidigt som innehållet i konventionen skulle få större genomslag i praktiken på både statlig och kommunal nivå.

Om du vill läsa mer om arbetet med att göra barnkonventionen till lag kan du läsa mer här!

Om du vill läsa mer om nyheter och händelser som rör Barnkonventionen, fortsätt läsningen här:

 

Barnkonventionen blir till svensk lag!

Okt 03, 2014 Inga kommentarer

Sedan många år har barnrättsaktörer runtom i Sverige lyft vikten av att Barnkonventionen blir till lag. Sedan den här nättidningen startades för sex år sedan har vi också ofta återkommit till våra förhoppningar om det, och var alltså några av de många som jublade när vår nya statsminister Stefan Löfvén idag bekräftade att det nu [...]

Läs mer

Arbeta med barns rättigheter och barnkonventionen

Apr 23, 2014 Inga kommentarer

Barnkonventionen är inte lag i Sverige, även om delar av konventionen är inkorporerad (och lagstiftaren i övrigt har konstaterat så kallad normharmoni). Barnets bästa finns på flera ställen uttryckt i lagstiftningen, antingen i form av portalparagrafer (som inte självständigt går att åberopa i domstol) eller som självständiga bestämmelser (som ska beaktas självständigt). Att barnkonventionen inte [...]

Läs mer

Barnkonsekvensanalys och barnperspektiv

Nov 03, 2013 Inga kommentarer

Oavsett om man arbetar på ett företag, inom en organisation eller på en myndighet så är det bra att känna till värdet av barnkonsekvensanalyser. En konsekvensanalys med fokus på barn är en enkel checklista som man använder sig av för att göra sig säker på att ens beslut inte påverkar ett barn på ett sätt [...]

Läs mer

Skolmaterial om Barnkonventionen

Sep 27, 2013 Inga kommentarer

Att det är viktigt för barn att känna till sina egna rättigheter är det inte många som opponerar sig mot – däremot kan det vara svårt att veta hur man lär ut dem på ett sätt som är enkelt och roligt för barnen. Flera barnrättsorganisationer och -aktörer har idag bra material och utbildningsverktyg på sina [...]

Läs mer

Rätten till utbildning

Jun 30, 2013 Inga kommentarer

Just nu pågår en stor debatt kring läraryrket: lärarlegitimationen, lärarlönerna, antagningsnivåer till utbildningen, kompetens och så vidare. Men, i grund och botten är detta en fråga om barnets bästa. Enligt Regeringsformen, Europakonventionen, Barnkonventionen och många andra rättighetsdokument är utbildning en mänsklig rättighet. Denna rättighet är inte på något sätt ifrågasatt, alla barn har rätt till [...]

Läs mer

Barnkonventionen som svensk lag – verklighet?

Mar 28, 2013 Inga kommentarer

Igår (27 mars) bestämde regeringen på ett sammanträde att en utredning ska göras kring möjligheten att göra Barnkonventionen till svensk lag. FN:s Barnrättskommité sa i sin rapport till Sverige, som kom 2011, att de kräver att Sverige ska göra konventionen till lag då den anser att det inte är tillräckligt att vi skrivit under konventionen. Utredningen ska göras [...]

Läs mer

Papperslösa barns rätt till skolgång

Feb 11, 2013 Inga kommentarer

Idag är det över 2 000 papperslösa barn som lever utanför de välfärdssystem som Sverige ska erbjuda alla barn som vistas i landet. Det inkluderar att gå i skola, vilket är en av de viktigaste rättigheter som Barnkonventionen utrustar alla världens unga med. I december 2012 skrev Lotta Edholm (FP) och Åsa Jernberg (MP) en [...]

Läs mer

Regeringen tillsätter utredning om Barnkonventionen som lag

Nov 15, 2012 Inga kommentarer

Flera av Sveriges barnrättsorganisationer arbetar för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Därför är det nu många som gläds åt att regeringen i år tillsätter den utredning som krävs för att komma vidare med frågan. Detta är ett tillfälle att stärka barnets rättigheter på en rad områden, som till exempel i asylärenden och i vårdnadstvister. [...]

Läs mer

Maria Larsson bemöter replik från svenskt barnrättsväsende

Jun 04, 2012 Inga kommentarer

Fjorton barnrättsorganisationer gick samman i en debattartikel i Brännpunkt den 27:e maj för att understryka hur viktigt det är att barns rättigheter stärks genom möjligheten att överklaga beslut som rör dem. Detta skulle möjliggöras genom det nya, tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen, vilket ännu inte signerats av Sverige trots att flera andra länder tagit steget. Nu svarar [...]

Läs mer

Sveriges barnrättsorganisationer: Ge barn rätt att överklaga

Maj 28, 2012 Inga kommentarer

Barnkonventionen har fått ett nytt tillägg, vilket har innebörden att barn ska kunna överklaga till FN:s Barnrättskommitté om de fått sina rättigheter kränkta av ett land. Sverige valde dock att inte delta när de första länderna signerade detta tillägg i februari i år. Nu ställer sig 14 svenska barnrättsorganisationer frågan om varför. Sverige anses vara en [...]

Läs mer