Barnkonventionen

Om barnkonventionen

Illustration: Rebecka Rolfart

FN:s barnkonvention innehåller 54 artiklar om barns rättigheter. 41 av dessa är sakartiklar som fastslår de rättigheter som varje barn ska ha. De artiklarna ska läsas som en helhet – de är avhängiga varandra på ett sätt som är menat att göra konventionen komplett och odelbar. Avsiktligt har man velat undvika att det ska gå att lyfta ut en specifik sakartikel och läsa den skild från de andra. Övriga 13 artiklar behandlar hur stater ska arbeta med barnkonventionen.

Konventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de första länder att ratificera den, vilket betyder att folkrättsligt binda sig till att förverkliga den. Idag är konventionen formellt bekräftad av av alla världens stater förutom Somalia, som håller på att ratificera den, samt USA.

Barnkonventionens fyra grundpelare säger att:

1. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör honom eller henne.
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. Handlingar som inte är förenliga med barnkonventionen förs inte upp i en internationell domstol, däremot har barnkonventionen gjorts till lag i både Finland och Belgien.

I Sverige finns det många som arbetar hårt för att barnkonventionen ska bli lag, bland andra UNICEF. Det är en viktig fråga av många skäl:

Genom att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle det till exempel bli straffbart att förneka flyktingbarn utbildning. Det skulle ställas större krav på att barns behov fick tillräckligt med utrymme i ex. socialtjänstutredningar och i asylprocesser. Den syn på barn som barnkonventionen uppmanar till skulle göra att barn togs på större allvar, samtidigt som innehållet i konventionen skulle få större genomslag i praktiken på både statlig och kommunal nivå.

Om du vill läsa mer om arbetet med att göra barnkonventionen till lag kan du läsa mer här!

Om du vill läsa mer om nyheter och händelser som rör Barnkonventionen, fortsätt läsningen här:

 

Sida 2 av 2 1 2

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter