Socialstyrelsen: Arbetet med våldsutsatta barn behöver förbättras

Jun 18, 2012 1 kommentar av
Idag skickar Socialstyrelsen ut ett pressmeddelande som behandlar arbetet med våldsutsatta barn. Det är riktat till regeringen med förslaget att myndigheten själva ska få ansvaret för den nationella samordningen.
Varje år tar polisen emot 19 100 anmälningar om barnmisshandel och 3 000 barn vårdas årligen på sjukhus efter övergrepp. För att arbetet med barn som är utsatta för våld ska förbättras behöver erfarenhet och kunskap samordnas, menar Socialstyrelsen. Sätten att arbeta på behöver utvecklas.
Regeringen har tidigare gett Socialstyrelsen uppdraget att kartlägga de olika verksamheter som har särskild kunskap om våld mot barn (misshandel, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld, psykiskt våld osv). En viktig del av uppdraget från regeringen till Socialstyrelsen var att analysera behovet av att peka ut en aktör med ett samlat nationellt ansvar.
När det kommer till de kunskapskällor som Socialstyrelsen har använt sig av i undersökningen har Sveriges ca 30 barnahus spelat en stor roll. Ett barnahus är en samverkansplats för landsting, kommuner och stat, kring unga som bevittnat våld eller själva är utsatta för någon form av våld.
Den nationella samordningen syftar till att de som arbetar med våldsutsatta barn enkelt ska kunna få tillgång till aktuell och relevant kunskap. Det kan till exempel handla om vägledningar, kunskapsöversikter och material till utbildningar.
- Vi tror att samordningen blir effektivast om en nationell myndighet får uppdraget, och vi föreslår regeringen att Socialstyrelsen blir den myndigheten. En nationell myndighet har förutsättningar att säkerställa att arbetet blir långsiktigt och får genomslag i hela landet, säger Pär Alexandersson.
I arbetet med kartläggningen har Socialstyrelsen gjort intervjuer och skickat enkäter till bland annat kommunernas socialtjänster, olika forskargrupper, Rädda barnen, BRIS med flera organisationer.
Några siffror om våld riktat mot barn
- Årligen vårdas i genomsnitt cirka 3 000 barn vid sjukhus efter att ha utsatts för övergrepp. Majoriteten är äldre än 12 år.
- Under 2011 kontaktades BRIS av drygt 3 300 barn som berättade om fysisk misshandel, psykisk misshandel och sexuella övergrepp.
- 2011 polisanmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år.
- 2011 polisanmäldes 2 990 våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år, 91 procent av dessa avsåg våldtäkt på flickor och 9 procent avsåg pojkar.
- 2010 gjordes uppskattningsvis cirka 140 000 anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Anmälningarna avsåg 60 000 barn och ledde till att 30 000 utredningar inleddes.

Ungas situation i Sverige, Vård

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

En kommentar på “Socialstyrelsen: Arbetet med våldsutsatta barn behöver förbättras”

  1. BRIS: Nationellt Barnfridscentrum bättre Socialstyrelsens förslag | Barns rättigheter och barnkonventionen says:

    [...] Socialstyrelsens förslag Jun 21, 2012 Inga kommentarer av Johanna Wester Den artonde juni presenterade Socialstyrelsen resultatet av den kartläggning som de gjort över vilka verksamheter som har kunskap om våld mot barn samt hur den kunskapen [...]