Papperslösa barns rätt till skolgång

Feb 11, 2013 Inga kommentarer av

Idag är det över 2 000 papperslösa barn som lever utanför de välfärdssystem som Sverige ska erbjuda alla barn som vistas i landet. Det inkluderar att gå i skola, vilket är en av de viktigaste rättigheter som Barnkonventionen utrustar alla världens unga med. I december 2012 skrev Lotta Edholm (FP) och Åsa Jernberg (MP) en debattartikel om vikten av att riktlinjer tas fram som tydligt säkerställer att barn som är papperslösa eller gömda ändå får utbildning.

Vikten av att ett barn går i skolan kan inte nog understrykas. Det är inte bara viktigt för barnet rent intellektuellt, men också för dess sociala, känslo- och hälsomässiga utveckling. Skolan erbjuder, förutom kunskap, också de viktiga rutiner och den förutsägbarhet som barn behöver – särskilt barn som har erfarenhet av våld, rädsla och osäkerhet. I skolbyggnaden finns också trygga vuxna och en fristad från de eventuella problem ett barn möter i sitt hem.

I Edholms och Jernbergs debattartikel framförs att skolgång är en mänsklig rättighet och att Barnkonventionen, som Sverige ratificerat, fastslår att inget barn får diskrimineras. Men eftersom papperslösa barn inte inkluderas av skolplikten är ingen skola skyldig att söka upp dessa barn. Det är heller inte ovanligt att föräldrarna till barnen de gäller är rädda att släppa iväg sina barn till en skola, när de har ett utvisningshot hängande över sig och är gömda för myndigheterna.

Som skolborgarråd respektive gruppledare i Stockholms stadshus begär Lotta Edholm och Åsa Jernberg att Stockholms stad tar ansvar för de här komplexa utmaningarna och formulerar riktlinjer för stadens skolor. Hur ska gömda och papperslösa barns skolgång garanteras och administreras? Detta kommer att bli en än mer brådskande fråga om och när Barnkonventionen blir svensk lag. Dessa riktlinjer bör inkludera hur både barn och föräldrar ska bemötas och hur barnet ska få det individuella stöd det kommer behöva. Även frågor kring avsaknad av personnummer och behovet av anonymitet måste besvaras i de här riktlinjerna, för att inte tala om hur skolorna från första början ska nå ut till de barn som redan är svåra att hitta och därmed informera.

Barnkonventionen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.