EU-kommissionen presenterar agenda för barns rättigheter

Jun 27, 2011 Inga kommentarer av

EU-kommissionen har nyligen presenterat en EU-agenda för barns rättigheter, vilken innehåller allmänna principer och konkreta insatser som är avsedda att hjälpa EU att vara ett föredöme när det gäller att se till att bestämmelserna om barns rättigheter i dels EU-stadgan och dels i FN:s barnkonvention följs.

Socialutskottet har konstaterat att EU-agendan har samma målsättning som den svenska barnrättspolitiken i stort. Riksdagen sa under hösten 2010 ja till en strategi för att stärka ungas rättigheter i landet. Utskottet gör samma bedömning som regeringen och anser att bl. a följande punkter bör beaktas i det fortsatta arbetet:

  1. Grundläggande data och information som ska fungera som beslutsunderlag bör delas upp utifrån kön. Ett aktivt arbete bör bedrivas för att stärka både flickors och pojkars rättigheter.
  2. Arbetet med flyktingbarn måste också omfatta arbete med så kallade papperslösa barn.
  3. I arbetet med att bekämpa våld mot barn måste också ingå att avskaffa barnaga.

Samtliga EU-länder har ratificerat Barnkonventionen. För att i praktiken främja barns rättigheter i alla medlemskapsländer bör det därför ingå att intensifiera arbetet med att efterleva barnkonventionen. Agendan som EU-kommissionen presenterar är ett spännande steg och finns att läsa nedan!

Ladda ned och läs EU-agendan för barns rättigheter i PDF-format på svenska här

Download and read the EU agenda for the rights of the child in English here


Relaterade artiklar:

  1. Mänskliga rättigheter i Kina
Barnkonventionen, Juridik, Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.