BRIS: Nationellt Barnfridscentrum bättre än Socialstyrelsens förslag

Jun 21, 2012 Inga kommentarer av
Den artonde juni presenterade Socialstyrelsen resultatet av den kartläggning som de gjort över vilka verksamheter som har kunskap om våld mot barn samt hur den kunskapen skulle kunna spridas nationellt.  Detta gjordes på uppdrag av regeringen. I kartläggningen ingick att peka ut en instans vilken skulle kunna ta ett nationellt ansvar för kunskapsspridningen kring våld mot barn. Detta skulle då kunna komma till särskild nytta för de som möter och arbetar med den här gruppen barn.
I samband med att Socialstyrelsen presenterade resultatet, föreslog de än en gång sig själva som ansvarig för nationell samordning av den här kunskapsspridningen. Nu svarar BRIS, med generalsekreterare Kattis Ahlström i spetsen, på det här förslaget via ett pressmeddelande.
”Behovet av nationell kunskapsspridning och utbyte av praktiska erfarenheter kring våldsutsatta barn är stort. En nationell samordning är en viktig början, men långt ifrån tillräckligt för att kunna ge våldsutsatta barn det stöd de behöver för att kunna hantera den utsatthet de levt i, eller fortfarande lever i”, lyder en del av texten i pressmeddelandet.
”BRIS har därför, tillsammans med andra aktörer, sedan flera år föreslagit ett nationellt Barnfridscentrum, ett kunskaps- och forskningscenter som är universitets – och verksamhetsanknutet där professionella kan inhämta kunskap och forskning om våldsutsatta barn och där det finns möjlighet för våldsutsatta barn och deras familjer att få stöd och hjälp medan utredningar pågår och innan barnets hemkommun har satt in sina stödåtgärder. BRIS anser att våldsutsatta barn har rätt till stöd, oavsett vad en utredning kommer fram till.
Vi föreslog också ett samarbete mellan Barnfridscentrat och BRIS stödtelefon 116 111, så att barn som kontaktar BRIS snabbt skulle kunna hamna hos rätt instans.
Att bli utsatt för våld är ofta traumatiskt för barn och snabba och korrekta stödåtgärder är oerhört viktiga för att barnen ska kunna bearbeta det de varit med om.
BRIS anser därför att det är absolut nödvändigt att nationell kunskapssamordning kompletteras med utbildning av professionella, praktisk verksamhet, samt utbyggnad av regional stödverksamhet till utsatta barn och deras familjer via Barnahus och barnskyddsteam.
För de våldsutsatta barnens skull förutsätter vi därför att barnminister Maria Larsson att inte nöjer sig med det förslag som Socialstyrelsen lagt.


Relaterade artiklar:

  1. BRIS: Genomför nolltolerans!
Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.