Barnkonsekvensanalys

Målet med göra barnkonsekvensanalyser är att man ska försäkra sig om att barns rättigheter ska finnas med i beslutsfattandet inom en verksamhet.

Barnkonsekvensanalyser har använts i Sverige sedan 2001, då framtaget av Barnombudsmannen och avsett främst för kommuner, landsting och statliga myndigheter. Modellen för detta har förtydligats och utvecklats en del sedan dess. En barnkonsekvensanalys ska inte försvåra arbetet, utan förenkla. Enklast kan man se en barnkonsekvensanalys som en mycket enkel checklista med några få punkter.

Tanken med barnkonsekvensanalyser är att de ska vara en automatisk del av det ordinarie arbetet. Att man ska ha det i åtanke lika enkelt som man exempelvis följer lagen. Ens främsta hjälp i detta är, förutom rådande lagar, Barnkonventionen.

Det är ofta lätt att se om ett barn påverkas av ett beslut direkt och inom kort, särskilt om det sker inför ens ögon. Utmaningen är att skapa förändring i alla de mindre val och beslut som indirekt eller i längden påverkar barns situation. Mallen för en barnkonsekvensanalys kan exempelvis se ut såhär.

Boka en föreläsning om barnkonsekvensanalys här!