Barn i samhällets vård

Nov 02, 2015 Inga kommentarer av

”Alla barn har mänskliga rättigheter. Även de jobbiga.”

När barn flyttas från sina föräldrar för att placeras i samhällets vård ställs det – formellt sett – höga krav både på rättssäkerheten och på kvaliteten på den vård de ska få. Här ska nämligen Barnkonventionen genomsyra de beslut som tas. Men detta stämmer mycket dåligt med verkligheten, visar det senaste numret av tidskriften Alkohol & Narkotika. (Nr 5/15)

Ofta består barnens problem i att deras föräldrar har fastnat i missbruk. När de fyller 18 år har 25 procent av dem förlorat minst en förälder på grund av dödsfall. Alkohol & Narkotika tar upp rapporten Barn kan inte vänta, som kom tidigare i år och är en sammanställning av aktuell forskning om barn som har liknande erfarenheter. Det är en sorglig läsning om hur även samhället försummar dem. Men rapporten presenterar också ett par konstruktiva förslag som radikalt skulle kunna ändra på situationen.

Eftersom barnen ofta flyttas mellan t.ex. jourfamiljer, institutioner, släktingar och föräldrahem bryts kontinuiteten och ansvaret för dem. En kartläggning som återges i tidskriften visar att många av barnen lider av obehandlad astma, allergier, sängvätning, öroninflammation, synproblem, sömnsvårigheter, tandvärk, m.m. Ångest och oro, inte minst för hur föräldrarna har det, är vanligt. Skolgången blir förstås lidande, stöd och uppbackning för att ta sig ut i vuxenlivet är ofta klen eller obefintlig. Författarna till rapporten Barn kan inte vänta rekommenderar några handfasta och – kan man lätt tycka – självklara reformer: Hälsokontroll och kontinuerlig uppföljning inom barnahälsovården för alla barn som placeras i samhällsvård och att deras psykiska hälsa och eventuella behov av stöd blir utredda är några av förslagen. Ett annat är kartläggning av läs- och skrivkunskaper hos alla skolbarn före tonåren och att det ska finnas möjligheter att ta igen missade kunskaper.

Rapportens huvudförfattare, Bo Vinnerljung, som är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, är inte nådig mot de politiska ingreppen i samhällsvården det senaste decenniet. Intervjuad i Alkohol & Narkotika säger han: ”Idag domineras marknaden av riskkapitalister. Ingen verksamhet är utvärderad. I en del fall betalar vi troligen 4 000 kronor per dygn för vård som gör barn sämre. Ingenting händer, ingen vill ta i detta.”

Men en del positivt har också hänt på senare år, även om det främst beror på enskilda kommunpolitikers engagemang, anser Bo Vinnerljung. Han nämner Helsingborg, Gävle, Uppsala, Norrköping och Stockholm som exempel på kommuner som har gjort konstruktiva insatser för de utsatta barnen. En färsk statlig utredning, Tvångsvård för barn och unga (SOU 2015:71), är på samma linje som rapportförfattarna. Bland mycket annat föreslår den att utslussningen av unga som har varit i samhällsvård ska bli bättre. Det betyder att ungdomarna måste få stöd och hjälp med att skapa sig ett självständigt och hållbart vuxenliv när de saknar föräldrar som kan ge dem det stödet. Ett stöd som är stabilt och på lång sikt.

I en personlig krönika i samma temanummer skriver författaren Hillevi Wahl under rubriken ”Måste man vara gullig för att få hjälp?” utifrån sina egna barndomsupplevelser:
”När jag började berätta, i tonåren, så visste jag exakt hur mycket de vuxna klarade av att höra. För man får inte berätta för mycket, då tror de att man ljuger, att man överdriver. Då blir man inte tagen på allvar.” Och hon fortsätter ”Men alla barn har mänskliga rättigheter. Även de jobbiga. De är dessutom oftast jobbiga av en anledning som är värd att lyssnas på.”

——————-

Lagen om vård av unga (LVU) finns till för att ge utsatta barn skydd och en god omvårdnad. Med stöd av lagen kan de för kortare eller längre tid placeras i familjehem eller på en institution för barn, i stället för att bo kvar hemma med sina föräldrar.

Rapporten Barn kan inte vänta är utgiven av Nordens Välfärdscenter, 2015.

Tidskriften Socialpolitik har ett tema om barn och unga i samhällsvård i sitt senaste nummer: http://www.socialpolitik.com/2015/10/29/familjen-viktig-unga-pa-institution/

Tidskriften Alkohol & Narkotikas temanummer Barn i samhällsvård kan läsas och även beställas på http://can.se/sv/Tidskriften-AoN/barn-i-samhallsvard/?id=3389
Tidskriften bevakar och granskar aktuella händelser på drogområdet och följer aktuell forskning. Den har en populärvetenskaplig inriktning och är drogpolitiskt oberoende.

 

Ungas situation i Sverige

Margareta Creutzer är socionom och journalist