Rapporter och rekommendationer

Här samlar vi rapporter från statliga verk och barnrättsorganisationer. Uppgifterna är publika och nås även på källornas webbplatser.

En EU-agenda för barns rättigheter

EU-kommissionen har under våren 2011 presenterat en EU-agenda för barns rättigheter, vilken innehåller allmänna principer och konkreta insatser med avsikten att hjälpa EU att vara föredömligt vad gäller att se till att bestämmelserna om barns rättigheter i EU-stadgan och i FN:s barnkonvention följs.

Rapporten på svenska – ”En EU-agenda för barns rättigheter”

Rapporten på engelska – ”An EU agenda for the rights of the child”

BRIS årliga rapportering

Nu finns BRIS årliga rapport ute. Den kan du läsa här:

BRIS-rapporten 2011

Tidigare års rapporter finns att läsa här.

Barnombudsmannens årliga rapportering

Barnombudsmannens årsrapport kan du läsa här.

Sveriges kommuner och landsting

SKL lämnar handlingsplanen ”FN:s konvention om barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner” till Socialdepartementet. Genomförandet av handlingsplanen påbörjas under hösten 2011 och avslutas den 30 november 2013.

Barnskyddsutredningen

Barnskyddsutredningen gjordes 2009. Utredningen är indelad i tre delar. (SOU 2009:68)

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), del 1 av 2, förord och kapitel 1-10.

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), del 2 av 2, kapitel 11-17 och Särskilda yttranden.

Bilaga till betänkadet Lag om stöd och skydd för barn och unga.