Tre filmer om barns rättigheter

Feb 14, 2012 Inga kommentarer av

Barnombudsmannen erbjuder föräldrar tre filmer på temat barns rättigheter i familjen. De heter ”En egen vilja”, ”Utforskaren av världen” och ”Den behövande människan”. Filmerna är gjorda för att i huvudsak visas i föräldragrupper där möjlighet finns att diskutera innehållet med andra föräldrar, men de är tillgängliga för alla som har barn.

Samtliga tre filmer fokuserar på det faktum att barn är personer med egna förmågor och viljor, med lika stor rätt till respekt som en vuxen – samtidigt som de är betydligt sårbarare.

Den första filmen, ”En egen vilja”, handlar om barnets egen kapacitet och drivkraft. Barnet har rätt att få bestämma alltmer själv ju större det blir, och att bli lyssnat på oavsett ålder. Filmen tar även upp frågan om när man som förälder ska bestämma själv och när man ska låta barnet bestämma. Central för ”En egen vilja” är artikel 12 i Barnkonventionen; grundprincipen att varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att vuxna ska lyssna och ta hänsyn.

”Utforskaren av världen” är en film som handlar om barnet i utveckling och det ansvar som föräldrar har för att finnas där som en trygg plattform. Frågor om normalitet väcks, så som vilka förväntningar man har på barnets utveckling och vad ”normalitet” egentligen innebär. Artikel 2 i Barnkonventionen, nämligen att alla barn har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras, är viktig i filmen precis som barns rätt till liv och utveckling: artikel 6.

”Den behövande människan” har fokus på det skydd och den trygghet föräldrar förser sina barn med, det vill säga den vuxnes ansvar att ge barn vad de behöver för utveckling och överlevnad. Var går gränsen mellan föräldrarnas och samhällets ansvar? Hur mycket osams kan man vara utan att barnet tar skada? Vad ska man göra om man misstänker att någon annans barn far illa?

Se filmerna här!

Barns rättigheter

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.