Sveriges Kommuner och Landsting överlämnar handlingsplan

Okt 06, 2011 Inga kommentarer av

I dagarna överlämnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en handlingsplan till Socialdepartementet för att stärka arbetet med barns rättigheter.

Avsikten med handlingsplanen är att främja ungas rätt i landet, genom långsiktiga och strukturerade insatser för metod- respektive kompetensutveckling i kommuner, landsting och regioner. Dokumentet man utgår från är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Planen är steg 2 i SKL:s överenskommelse med regeringen om att förbättra landstingens, kommunernas och regionernas kapacitet att ta tillvara barns rättigheter i kontakten med vuxensamhället.

Handlingsplanen är i första hand SKL:s verktyg för det fortsatta arbetet i överenskommelsen och innehåller insatser som kompetensutveckling för verksamma i kommuner, landsting och regioner, metodutveckling för att barn ska komma till tals samt spridning av material, som visar hur vuxna kan förmedla rättigheterna till barn.

– Handlingsplanen kommer att sätta frågan om barnets rättigheter på den politiska agendan på ett mer kraftfullt sätt än tidigare, både lokalt och regionalt, säger Elizabeth Englundh, som är ansvarig för planens genomförande vid SKL.
– Nu börjar arbetet med att skriva konkreta genomförandeplaner som tydliggör hur arbetet kommer att formas under de närmaste två åren.

Överenskommelsens steg 1 var kartläggningen som gjordes i slutet av 2010, och som kallades ”Behov av utbildningsinsatser och annat stöd för att stärka barnets rättigheter i kommun, landsting och region”. Steg 3, det vill säga själva verkställandet av handlingsplanen, kommer att börja under slutet av 2011 och avslutas i november 2013.

Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.