Svenska barnrättsorganisationer: Barnkonventionen behöver bli lag!

Maj 02, 2011 Inga kommentarer av

FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att stärka barnkonventionens ställning genom att göra den till lag. Men enligt Fredrik Reinfeldt är barnkonventionen överflödig som juridiskt dokument, eftersom att ”Sveriges lag är mer kraftfull än barnkonventionen”. Läs mer om uttalandet här.

Nu uppmanar flera barnrättsorganisationer Fredrik Reinfeldt att tänka om. Det är bara M och SD som hindrar att FN:s barnkonvention blir svensk lag; Centerpartiet vacklar, men alla övriga riksdagspartier har tagit ställning för en inkorporering.

Det här är några utdrag ur brevet till statsministern, som signeras av UNICEF (Véronique Lönnerblad), Rädda Barnen (Elisabeth Dahlin), Bris (Göran Harnesk), Plan (Anna Hägg-Sjöquist) och ECPAT (Helena Karlén):

En invändning som ofta hörs mot att göra barnkonventionen till lag handlar om att den inte är skriven som en lag, det vill säga att den inte är tillräckligt detaljerad och därmed svår att tillämpa. De flesta bestämmelserna i konventionen är dock konkreta och tydliga. Vår uppfattning är dessutom att rättstillämpande myndigheter redan i dag är vana att hantera lagstiftning som inte är så detaljerad, till exempel socialtjänstlagen.

En annan invändning handlar om att det skulle vara främmande för vårt rättssystem att göra en internationell konvention till svensk lag. Men det har vi gjort med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna redan år 1995.

Trots att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det i dag brister i både lagstiftning och praxis, vilket återkommande drabbar enskilda barn.
De fördelar vi ser med en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt är att:
- Barnkonventionens bestämmelser skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå.
- Det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter.
- Barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter som en självklar rättskälla.

Läs hela brevet här!


Relaterade artiklar:

  1. Sveriges barnrättsorganisationer: Ge barn rätt att överklaga
  2. Konferens i Wien och utbildningar i svenska skolor
Barnkonventionen, Juridik, Organisationsarbete, Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.