Barnkonventionens status i svensk rätt

Nov 23, 2011 Inga kommentarer av

Igår höll UNICEF ett seminarium om Barnkonventionen i och med kampanjen Gör Barnkonventionen till svensk lag. Seminariet inleddes med en presentation av Rebecca Stern om den utvärdering som hon gjort tillsammans med Martin Jörnrud om Barnkonventionens status. Utvärderingen är gjord i ett samarbete mellan Raul Wallenberginstitutet och UNICEF. Utvärderingen tar upp för- och nackdelar med att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Konventionen talar om statens skyldighet mot barn och kan inte åberopas individer emellan, utan för detta krävs annan lagstiftning. Konventionen gör alltså att svenska staten måste lagstifta om vissa saker för att skydda barn. Sverige är en dualistisk stat, och detta innebär att en konvention inte blir lag då den ratificerats utan den måste också inkorporeras, transformeras eller så måste ett konstaterande av normharmoni ske. När Sverige skrev under Barnkonventionen 1989 konstaterades att det förelåg normharmoni med svensk rätt och att konventionen därmed inte behövde inkorporeras i svensk rätt, och konstaterade till och med att svensk rätt sträckte sig längre än barnkonventionens skydd. Barnkonventionen hindrar självklart inte ett ännu starkare skydd i den nationella lagstiftningen.

Konventionen har inget krav på inkorporering i den nationella lagstiftningen, men barnrättskommitén rekommenderar att detta sker för att barnets rättigheter ska stärkas. När Barnkonventionen ratificerades fanns inga konventioner om mänskliga rättigheter inkorporerade i svensk rätt. 1994 blev dock EKMR svensk lag då det i Regeringsformen 2 kap 19 § står att ingen lag får stiftas i strid med EKMR. Vidare gäller sedan november 2011 EU-stadgan som svensk rätt genom Lissabonfördraget.

Barnkonventionen skulle alltså inte vara något problem att inkorporera i svensk rätt och skulle öka möjligheterna att skydda barns rättigheter genom möjligheten att använda Barnkonventionen som ett rättsmedel. Som Carl-Erling Halldin, rådman (domare) i Kalmars tingsrätt, sa under diskussionen på seminariet: ”Barnkonventionen måste tas upp ur källaren och in i domstolarna!”. Detta kan endast ske om Barnkonventionen inkorporeras som lag.

Idag är det endast Moderaterna i regeringen som är emot en inkorporering av Barnkonventionen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill också att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Det är alltså endast Sverigedemokraterna och Moderaterna av riksdagspartierna som är emot en inkorporering, medan en majoritet i riksdagen är för.

Här kan ni läsa Rebecca Stern och Martin Jörnruds utvärdering. Här kan ni även läsa Socialdepartementets DS från den 10 november ”Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen”.

Gör Barnkonventionen till svensk lag! Skriv under här!

Läs mer här.

Barnkonventionen, Juridik, UNICEF

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Barnkonventionens status i svensk rätt”

Lämna en kommentar